Čo robíme

Zastupujeme klientov na všeobecných súdoch všetkých
stupňov a na Ústavnom súde SR. Vykonávame obhajoby
aj v zložitých trestných kauzách.

Sporová agenda
občianskoprávne spory
rodinné spory a poručenská agenda
pracovnoprávne spory
spotrebiteľské spory
náhrada škody pri dopravných nehodách
ochrana osobných údajov
medicínske právo
právo nehnuteľností

Nesporová agenda
právne rozbory a analýzy
spisovanie súkromnoprávnych zmlúv, listín a podaní
autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností

Trestné právo
obhajoba v trestnom konaní
zastupovanie poškodených
právne poradenstvo v trestnom práve